Kalohi Channel

Route Swims First Fastest
Molokai to Lanai 17 Carl Kawauchi - 1989 Linda Kaiser - 04:30:00 (1991)
Lanai to Molokai 28 Bob Justman - 1978 Alton Motobu - NA:NA:00 (1995)
Molokai to Lanai to Molokai 1 Billy Brown - 2013 Billy Brown - NA:NA:00 (2013)

View organizer source data

See also:

Kalohi Channel route
Date Name Gender Age Nation Route Km Time
1978 NA NA Bob Justman M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1978 NA NA Jody Pollack F Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1989 NA NA Carl Kawauchi Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
1989 NA NA Harry Huffaker M Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
1989 NA NA Terry Chodoshi Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1989 NA NA Ulrich Klinke Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1991 NA NA Linda Kaiser F Molokai to Lanai 15 04:30:00
1991 NA NA Janice Vierra Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1995 NA NA Alton Motobu Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1995 NA NA Bill Costello M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
1995 NA NA Carl Kawauchi Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2003 NA NA David Yudovin M Molokai to Lanai 15 05:11:15
2007 Aug 5 Mike Spalding M 59-60 Molokai to Lanai 15 06:47:00
2007 NA NA Carl Kawauchi Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
2007 NA NA Kelly Gleason F Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2007 NA NA Laurie Foster F Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2007 NA NA Tom Burke M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2011 NA NA Carl Kawauchi Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2011 NA NA Forrest Nelson M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2011 NA NA Tina Neill F Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2012 NA NA Amol Adhav M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2012 NA NA Craig Coombs M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2012 NA NA Scott Harvey M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2012 NA NA Steven Minaglia M Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
2013 NA NA Billy Brown M Molokai to Lanai to Molokai 30 NA:NA:00
2014 NA NA David Neilan M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2014 NA NA John Norman M Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
2014 NA NA Kai Norman Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2014 NA NA Mark Williams M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2014 NA NA Ryan Leong M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2014 NA NA Stefan Reinke M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2014 NA NA Bill Goding M Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
2017 NA NA Devon Clifford F Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2017 NA NA John Humenik M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2017 NA NA Joe Zemaitis M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2017 NA NA Mark Tan M Molokai to Lanai 15 NA:NA:00
2017 NA NA Robin Lang F Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2017 NA NA Stefan Reinke M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2017 NA NA Steven Minaglia M Lanai to Molokai 15 NA:NA:00
2018 Sep 9 Steven Minaglia M 45 Molokai to Lanai 15 05:34:00
2018 Sep 9 Van Cornwell M 47 Molokai to Lanai 15 05:34:00
2018 Sep 9 Devon Clifford F 28 Molokai to Lanai 15 05:34:00
2018 Sep 9 Stephen Rouch M 38 Molokai to Lanai 15 05:34:00
2018 Sep 9 Paul Towers M Molokai to Lanai 15 05:34:00
2018 Sep 9 Scott Schroeder M Molokai to Lanai 15 05:34:00
2019 Aug 19 Becca Mann F 22-23 Molokai to Lanai 15 10:19:00

Back to main Events page